Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για πρώτες βοήθειες. τι είναι οι πρώτες βοήθειες, από ποιους μπορούν να δοθούν, τι χρειάζεται να γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση, πως πρέπει να αντιδρούμε.  θα βρείτε δύο μαθήματα πρώτων βοηθειών : πνιγμονή και καρδιοαναπνευστική αναζωογώνηση. επιπλέον κάποια από αυτά είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά, μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα από την επιλογή γλώσσας.

In this section we will learn about first aid. what is first aid, who can be given, what we need to know in each case, how we have to react. you will find two first aid courses : choking and cardiorespiratory revitalization. some of them are translated into English, you can change the language by choosing a language.